Historiek

Sociaal SVK SPIT is ontstaan in de schoot van vzw SPIT die in 1985 het licht zag.

SPIT is een letterwoord dat staat voor Structurele aanzet tot Participatie en Integratie van Thuislozen.

Verschillende welzijnsorganisatie richtten deze nieuwe vereniging op met een driedelige doelstelling;

  • Huisvesting
  • Tewerkstelling
  • Opleiding.

Op het vlak van huisvesting werd geëxperimenteerd met een woningaanbod voor kansarmen. Vooreerst met eigen middelen vanuit de stichtende leden , nadien met projectmiddelen vanuit de zogenaamde conventie De Baetselier” (’93) en later met Vlaamse betoelaging want op 21 oktober 1997 kwam de goedkeuring door de Vlaamse regering van het eerste SVK-erkennings- en subsidiebesluit.

Op 6 februari 2004 keurde de Vlaamse regering een nieuw SVK-subsidiebesluit goed, dat een aangepast kader moet vormen voor de verdere uitbouw en groei van de werking en diensverlening van de sociale verhuurkantoren in Vlaanderen. Dit besluit heeft SVK SPIT ge simuleerd om een groter aantal woningen te huren en verhuren.

Omdat SPIT ook op vlak van Tewerkstelling met haar kringloopwinkels een enorme expansie kende werd voor de drie kerntaken van SPIT telkens een aparte rechtspersoon opgericht.

  • Vzw SPIT Tewerkstelling
  • Vzw SPIT Sociaal Verhuurkantoor
  • Vzw SPIT