Visie

SPIT bestaat voor zijn huurders.

Woningen verhuren aan maatschappelijk kwetsbare mensen is de bestaansreden en kernopdracht van SVK SPIT. Het volgt hierbij het Kaderbesluit Sociale Huur. In functie van een verhoogde kans op levenslange woonzekerheid is de huurperiode zo lang als nodig.

Wie bij SVK SPIT wil huren krijgt algemene informatie over de inschrijvings- en toewijsprocedure en specifieke informatie over het eigen dossier. SVK SPIT communiceert duidelijk met deze kandidaat-huurders over hun kansen op een woning. Indien nodig wijst SVK SPIT hen de weg naar meer geschikte diensten.

De dienstverlening van SVK SPIT is laagdrempelig, klantvriendelijk en professioneel. Efficiënte organisatie en digitalisering beperken de administratieve last voor kandidaat-huurders, huurders en medewerkers van SVK SPIT.

SVK SPIT en zijn huurders hebben een contractuele huurovereenkomst. SVK SPIT volgt deze overeenkomst op binnen een kader van heldere afspraken, wederzijdse verwachtingen en duidelijke procedures. Wie bij SVK SPIT wil huren moet over voldoende vaardigheden beschikken om de contractuele verplichtingen bewust en verantwoord na te komen. Voor mensen die hiervoor extra opvolging en ondersteuning nodig hebben rekent SVK SPIT op partnerorganisaties.

SVK SPIT begeleidt haar huurders op het vlak van wonen om hun technische, sociale en financiële zelfredzaamheid te verhogen. Alle medewerkers volgen hiervoor een duidelijk omschreven aanpak, die de huurders versterkt en emancipeert . SVK SPIT gaat zo veel mogelijk preventief te werk en SVK SPIT verwacht van haar huurders dat ze deze begeleiding aanvaarden.

Betaalbare en goede woningen zijn de essentiële bouwstenen van SVK SPIT.

SVK SPIT verhuurt enkel woningen van een goede kwaliteit. Een uitgebreid woningkwaliteitscharter beschrijft de minimale vereisten.

SVK SPIT huurt en verhuurt deze woningen aan prijzen die voor de huurders betaalbaar zijn. Dit maakt het voor mensen met een beperkt inkomen mogelijk om toch goed te wonen.

Eigenaars die hun woning verhuren aan SVK SPIT zijn essentieel om dit te realiseren. SVK SPIT heeft een contractuele overeenkomst met deze eigenaars. In ruil voor een lagere maandelijkse huurprijs en een langlopende huurovereenkomst heeft SVK SPIT heel wat voordelen te bieden, zoals aanvullende premies, betalingsgarantie, onderhoudsgarantie en ontzorging. SVK SPIT investeert in een professionele relatie en open communicatie met de eigenaars, gebaseerd op duidelijkheid en betrouwbaarheid.

Tijdens de huurperiode blijft de woningkwaliteit op peil. SVK SPIT volgt zijn huurders op en biedt hen indien nodig ondersteuning bij onderhoud en herstellingen.

SVK SPIT zet mee zijn schouders onder initiatieven die de woonsituatie van maatschappelijk kwetsbare mensen verbeteren.

SVK SPIT levert een bijdrage aan structurele veranderingen ten voordele van maatschappelijk kwetsbare mensen binnen en buiten SVK SPIT. Het doel is om externe knelpunten die de hoge woonnood in stand houden weg te werken.

Vanuit zijn vaststellingen en expertise signaleert SVK SPIT knelpunten aan zijn belangenbehartiger HUURpunt, beleidsmakers, partnerorganisaties,… SVK SPIT laat de stem van maatschappelijk kwetsbare mensen luider klinken.

Samen met partnerorganisaties zoekt SVK SPIT naar oplossingen voor structurele problemen. Dit draagt bij aan woonzekerheid voor iedereen en verhoogt de kansen op zelfredzaamheid.

SVK SPIT is een performante en wendbare organisatie.

SVK SPIT is een groeiende organisatie die werkzaam is in een diverse, steeds veranderende context. Het speelt snel in op wijzigende noden en omstandigheden.

De werking is duidelijk uitgebouwd en performant. Voortdurende aandacht voor kwaliteitszorg behoort tot de organisatiecultuur.

SVK SPIT draagt zorg voor zijn gedreven en bekwame medewerkers, die de doelstellingen van de organisatie realiseren en uitdragen.